Gminny Program Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023
- Integracja Społeczna i Terytorialna

Co to jest rewitalizacja

7 grudnia 2016r. | Administrator

Szanowni Państwo!

Miło nam poinformować, że rozpoczęliśmy prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji Gminy Raszyn na lata 2016-2023 – Integracja Społeczna i Terytorialna. Jest to dokument, który zakłada wieloletnie działania w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Projekty, wyznaczone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji, będą narzędziem do wyprowadzenia ze stanu kryzysowego wyznaczonych obszarów rewitalizacji oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju.

Gmina Raszyn otrzymała dotację na opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji w ramach konkursu finansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Posiadanie programu jest warunkiem ubiegania się o unijne fundusze w wybranych konkursach z zakresu rewitalizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Konkurs przeprowadziła Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych.

Rewitalizacja to szeroki proces przemian społecznych, przestrzennych i ekonomicznych na obszarze, który znajduje się w kryzysie. Jej celem jest ponowne przywrócenie do życia zdegradowanej części miasta i uzupełnienie jej o nowe funkcje.

Gminny program rewitalizacji Gminy Raszyn, zostanie sporządzony w oparciu o Ustawę o rewitalizacji z dnia 9 października 2016 roku (Dz. z 2015 r. poz. 1777), która wprowadziła fundamentalne zmiany w podejściu do tej dziedziny. To przede wszystkim przeniesienie ciężaru na kwestie społeczne i ekonomiczne, takie jak wykluczenie społeczne, bezrobocie, czy ubóstwo, w odróżnieniu od dotychczasowej praktyki, kładącej naciska na zagadnienia związane z modernizacją infrastruktury technicznej, budynków i przestrzeni publicznych.

Priorytetem staje się partycypacyjny sposób przygotowywania i uchwalania programów rewitalizacji. To bardzo ważne, aby Gminny Program rewitalizacji powstawał w dialogu z mieszkańcami, których uwagi i postulaty w sposób istotny mogą wpłynąć na jego kształt i treść.

 

Wójt Gminy Raszyn